top of page

Om panfløyta:

Vi får nok aldri vite hvem det var som først bandt sammen et antall piper med forskjellig lengde for å lage en primitiv panfløyte. Men det er lenge siden at instrumentet ble en del av Europeisk mytologi, som pipene spilt av Pan, naturens gud.

I moderne tid har panfløyten fått en utbredt bruk i Latin Amerikansk- og Balkanmusikk. Spesielt i Romania har fløyten fått stor anerkjennelse, senere har den også tiltrukket seg oppmerksomhet i resten av Europa. Den blir brukt over alt i Rumensk folkemusikk, fra virtuose folkedanser til den melankolske og bluesaktige Doina.

Ellers finnes det panfløytetradisjoner i alle verdensdeler fortsatt i dag.

Svært gamle instrumenter er funnet i Kina. Der er det også stor aktivitet for å ta vare på gamle tradisjoner, men også å videreutvikle panfløyta og bringe den inn i nåtidens kinesiske musikk.

images_edited.jpg

In China they found some very old pan flutes and they do a lot to preserve the instruments and the tradition. At the same time it is a very high level of activity to modernize the tradition and bring the pan flute into modern Chines music and educate a big number of players.

Panfløyta i Norge:

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

De fleste ville vel forsverget at vi har panfløytetradisjoner i Norge. Stort sett så har de rett.

Men det finnes en del historiske finurligheter rundt emnet som vil overraske de fleste.

 

Det er en kjensgjerning at der arkeologer stikker spaden i jorda verden rundt, dukker det ofte opp bilder, fresker eller skulpturer av panfløytespillende mennesker. Av og til finner de også rester av- eller intakte musikkinstrumenter, i mange tilfeller panfløyter i forskjellig utforming.

 

Da man grov ut hovedgaten i den gamle vikingbosettingen på De Britiske Øyer, i Ljorvik, dagens York, fant man i “Koppergate,” blant mange interessante funn, også en panfløyte. En panfløyte som etter all sannsynlighet ble spilt på av vikingene.

Panfløyten var helt inntakt og var lenge den eldste panfløyten som hadde blitt funnet.

Den skiller seg fra andre panfløyter i det at den er laget av ett stykke tre. De fleste panfløyter er ellers laget av bambus- eller sivrør som er bundet eller føyet sammen til en rekke av rør i forskjellig lengde, noe som gir varierende tonehøyde. 

(Jo lengere rør, jo dypere toneleie.)

I det ene trestykket vikingpanfløyten var laget av, hadde man boret sylinderformede hull i forskjellig lengde, og på den måten fått toner i ulike tonehøyder.

Panfløyten hadde fem toner og var stemt i moll. ( antagelig mer “tilnærmet mollstemt” med mellomters som kommer fra den renstemte skalaen, som overtonene i en seljefløyte.)

 

Langs kysten i Norge har man i hundrevis, kanskje tusenvis av år, blåst på kvannpipe.

Kvann er en grov sivlignende plante med hul stamme, slik som bambus. Man har brukt disse plantene til å lage primitive, panfløytelignende instrumenter, eller bare blåst på de for å lage lyd. ( Kvannplanten ble også brukt mye i matlaging i vikingtiden og har blitt kalt “Nordens ginseng.”) 

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/kvann_-_en_av_norges_kulturplanter.pdf

 

For en del år siden hadde jeg et spilleoppdrag under sesongåpningen av Theodor Kittelsens villa, Lauvlia, som nå er museum.

I det jeg ble introdusert for publikum, fortalte guiden en fengslende historie om Kittelsen som pleide å lokke kona hjem igjen med sin panfløyte, når han syntes hun hadde vært for lenge borte hos nabokona.

Jeg ble fyr og flamme og spurte om panfløyta fortsatt fantes? “Joda, vi har den liggende inne i en av rommene her.” Vent litt, så skal jeg finne den fram,” sa guiden.

Jeg skal si jeg ble fylt med ærefrykt og begeistring mens jeg sto der med Kittelsens panfløyte i hendene, billedkunstneren som gjennom sine malerier og illustarsjoner nærmest har manet fram og legemliggjort trollene, våre mytiske figurer.

Panfløyten hadde tørket inn og var sprukket og umulig å spille på, men like fullt et klenodium av den helt sjeldne sorten.

Det er naturlig å spørre seg om hvordan Kittelsen kom på ideen om å spille panfløyte. Men interessert som han var i mytiske skikkelser er det naturlig at han også hadde stiftet bekjentskap med gresk mytologi og skogguden Pan og hans panfløyte. Dette kan han ha kommet over på sine utenlandsreiser til blant annet Paris, hvor interessen for antikken og mytiske skikkelser var spesielt stor på den tiden. Hvem vet............

panflojte.jpg

When they dug "Copper Gate," the main street of the old the Viking settlement in the British Isles, Ljorvik, today's York, they found among many interesting findings, also a pan flute. A pan flute,

which most likely was played on by the Vikings. 

The pan flute was completely intact and was for a long time on the oldest pan flute that had been found

Along the coast of Norway for hundreds, maybe thousands of years, people has blown on the angelica pipe. 

Angelica is a rough reed-like plant with a hollow stem, such as bamboo. One has been using these plants to create primitive, pan flute-like instruments, or just blown into the reeds making sound. (Angelica plant was also used extensively in cooking in the Viking Age and was called the "ginseng.")

It differs from other pan flutes while it is made​from one single piece of wood. Most pan flutes are otherwise made of bamboo or reed pipes, bound or joined together to form a series of tubes in various lengths, giving varying pitch. 

(The longer the tube, the deeper the pitch.) 

In the one piece of wood the Viking pan flute was made out of, one had drilled cylindrical holes in different lengths, and in this way got tones of different pitches. 

The pan flute had five tones and was tuned in minor-like scale. (Natural tonal scale.)

Did the viking pan flute sound like this?

A few years ago I had a performance during the season opening of Theodor Kittelsen House, Lauvlia, which is now a museum. 

As I was introduced to the public, the guide told a compelling story about Kittelsen who used to lure his wife back home with his pan flute, when he thought she had spent too much time at the neighboring wife`s place.

I was very excited and asked if pan flute still existed? 

"Yes, we have it lying in one of the rooms. Wait a minute, I'll just find it for you. "said the guide.

I must say I was filled with great awe and enthusiasm as I stood there holding Kittelsens pan flute in my hands, the artist who through his paintings and drawings almost evoked and incarnated “the trolls,” the mythical figures of Norway.

The pan flute had dried up and was cracked and unplayable, but still full a real treasure.

panfløyte_kopi.tiff

It is natural to ask how Kittelsen came up with the idea of playing the pan flute. However, interested as he was in mythical figures, it is natural that he had become acquainted with Greek mythology and the forest god Pan and his pan flute. This he may have come across in his travels abroad, including Paris, where interest in ancient history and mythical figures was particularly high at the time. Who knows ............

bottom of page